با شما در شادی و غم و اندیشه *** در اندیشه خود سازی همیشه

با شما در شادی و غم و اندیشه 
 در اندیشه خود سازی همیشه 

اصل کتاب به صورت دست نویس در دفتر ما موجود میباشد.